Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

University of East London research...


finds electronic cigarettes help people stop smoking

Wednesday, April 10, 2013
4:12 PM
Research by the University of East London has found nearly 75 percent of people using electronic cigarettes found the devises helped the stop smoking.

The findings just published show nearly 75 percent of respondents started using e-cigarettes as a complete alternative to smoking, while 22 per cent stated they had started using the devices for other reasons, such as stopping smoking (seven per cent), for health reasons (six per cent) and to avoid smoking restrictions (three per cent).
Eighty-six percent of those surveyed confirmed they had not smoked cigarettes for several weeks or months since using the e-cigarette, and that the amount they smoked had decreased dramatically.
Lynne Dawkins, who led the study, said: “We know the majority of people reported great health benefits – a reduction in coughing and improved breathing for example. The benefits are most likely from people smoking fewer cigarettes, rather than as a direct effect of the devices.
“This survey is just a starting point, and further research is clearly needed to evaluate their effectiveness and long-term safety.”
A total of 1,123 ex-smokers and 218 current smokers from 33 different countries took part in the online survey.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου έχει βρει σχεδόν το 75 τοις εκατό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα βρέθηκαν ότι βοήθησε στη διακοπή του καπνίσματος.
Τα ευρήματα που μόλις κυκλοφόρησε δείχνουν σχεδόν το 75 τοις εκατό των ερωτηθέντων άρχισαν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση για το κάπνισμα, ενώ το 22 τοις εκατό δήλωσαν ότι είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις συσκευές για άλλους λόγους, όπως η διακοπή του καπνίσματος (επτά τοις εκατό), για λόγους υγείας (έξι τοις εκατό) και να αποφευχθεί η επιβολή περιορισμών στο κάπνισμα (τρία τοις εκατό).
Ογδόντα έξι τοις εκατό των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν ότι δεν είχαν καπνίσει τσιγάρα για αρκετές εβδομάδες ή μήνες από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, και ότι το ποσό που κάπνιζαν είχαν μειωθεί δραματικά.
Ο Lynne Dawkins, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε: «Ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που αναφέρθηκαν στα μεγάλα οφέλη για την υγεία - μια μείωση του βήχα και τη βελτίωση της αναπνοής, για παράδειγμα. Τα οφέλη είναι πιθανότερο από τους ανθρώπους καπνίζουν λιγότερα τσιγάρα, και όχι ως άμεσο αποτέλεσμα των συσκευών.
«Αυτή η έρευνα είναι απλά ένα σημείο εκκίνησης, και απαιτείται περαιτέρω έρευνα σαφώς απαιτείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια."
Ένα σύνολο από 1.123 πρώην καπνιστές και 218 καπνιστές από 33 διαφορετικές χώρες έλαβαν μέρος στην online έρευνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: